Nye udgaver

Af forskellige grunde har jeg besluttet at lave nye udgaver af flere af mine bøger:

1. Efter opfordringer og bidrag fra læsere: I min bog Gårde og huse i Hjortdal sogn er der tilføjet endnu et hus nemlig matrikel nr. 2 på opfordring af en læser, hvis oldeforældre boede i huset og som kunne bidrage med oplysninger og billeder hertil:

Matr nr 2Matrikel nr. 2  i 1958.

Desuden er beskrivelsen af matrikel nr. 22 på Heden i Hjortdal blevet væsentlig udvidet med nye oplysninger og billeder fra en læser på Sjælland, som er født på stedet i 1940:

Mart nr 22 Hjortdal o 1910Matrikel nr. 22  o. 1910.

2. Nye billeder: I samme bog har fået jeg adgang til en række luftfotografier taget af firmaet Aalborg Luftfoto, som tog en række billeder over Hjortdal sogn i 1950-erne og disse er nu tilføjet bogen:

Præstbjerg 1958
Præstbjerg i 1958
Fasmeli 1958
Fasmeli 1958

3. Udvidede historier: Fra tid til anden har jeg syslet med at skrive videre på flere af gårdhistorierne undertiden med flere nye billeder og disse er nu tilføjet. Især i Gårde i Klim sogn er dette tilfældet, hvor sidetallet er blevet forøget med over 60% – bl. a. disse tilføjelser:

Matr. nr. 8                                          Klim Nørgård – mit barndomshjem                                    Sandvejen 30

Søren Mortensen døde 1669 i Nørgård. Inden da havde Nørgård kortvarigt haft en adelig beboer, nemlig den adelige frue Idde Krabbe af adelslægten Krabbe til Damsgaard, en tidligere hovedgård i Ferring sogn, ca. 10 km vest for Lemvig. Hun var nemlig i 1659 blevet gift med en bondesøn Ender Svendsen fra Klim Vestergård. I Hannæs tingbog fra 1666 kan man læse om, hvorledes Idde Krabbes slægtninge stævnede hende og hendes mand til tinget tinget for uden slægtens samtykke at have ”taget skyld og landgilde” af noget gods, som hun havde arvet. De boede dog kun i Nørgård i få år, hvorefter de flyttede til Trustrup i Kettrup sogn. Her døde Idde Krabbe 55 år gammel i 1686.

Idde Krabbe

 Idde Krabbes dødsindførsel i Kettrup kirkebog 1686:
Onsdagen d. 7 Julii fr. Idde   Krabbe i Trustrup begraven, fød  i Damsgrd i Harsyssel Anno 1631,  patr. Velb. Otthe Krabbe,  matr. fr. Birgitte Krag. Var engang gift, vel-signet med 7 børn, 3 sønner, 4 døtre. Ægteskabs Aar  27. Døde Løverdagen d. 26. Juni i dagningen. 55 Aar gl. 
Til højre Krabbe-slægtens adelsvåben.

Skovensgård en forsvundet gård i Klim by

Skovensgård var en stor, nu forsvundet gård, som lå omtrent midt i Klim by. Den kan via skattemandtal føres tilbage til 1610, hvor den var beboet af Anders Christensen Kæmpe. Han nævnes endnu i Hannæs birks tingbog august 1631, da en episode ved Klim kirke omtales. Her skulle Thomas Isachsen i Klim have kaldt Anders Christensen Kæmpe for ”En Eeder og en Estel” (en fornærmelse dengang…).

Skovensgård Hannæs tb 1631
Hannæs tb 1631 med Anders Kæmpe og Thomas Isachsens skænderi.

På det tidspunkt var sønnen Anders Andersen Kæmpe blevet medfæster af gården og ejer af Skovensgård var Vibeke Bild til Thaarupgaard ved Skive.

Thaarupgaard

Thaarupgaard ved Skive der ejede Skovensgaard i 1630′ erne

Gården var i 1675 ejet af Jørgen Pallesen Obel. der indtil 1680 var forpagter på  gården Øland i Thy og Skovensgård var ejet af en søn Anders Andersen Kæmpe.

Øland i Thy
Øland i Thy

Skovensgård Hannæs tb 1675

                    Hannæs tb 1675 med anklage af  Anders Andersens Kæmpes sønner Christen og                     Anders Andersen Kæmpe, for at de havde drevet ulovlig skudehandel på Norge.
                      Skovensgård matr kort 1812                        Matrikelkort 1812 med Skovensgård som nr. 14 midt i billedet.
                        Skovensgård belligenhed i Klim                                            Kaspar Skovsteds gård i 1950. Bag gården ses Nordre forsamlingshus. Her lå før                               Skovensgård bag Kaspar Skovsteds gård, hvor senere Thistedvej kom til at gå.
Matr. nr. 19                                                        Klim Østergård                                                          Gl. Landevej 23
                   Dalum kloster 1                  Dalum kloster ved Odense, som gården hørte under 1664-80.
                    Hannæs tb 1635                       Hannæs tb fra 11-4-1635, da Thomas Speger førte sag om at stå yderst i kirkestolen.
                 Vesløsgård 1837               Vesløsgård som ejede Klim Østergård i 1700-tallet. Maleri af Rasmus Kruse fra 1837.
                         Klim Østergård                                     Klim Østergård.
                     Østergård matr 1812                       Uddrag af matrikelskortet fra 1812, hvor Østergård ses østligst i byen (ved pilen).
Matr. nr. 4                                                        Klim Præstegård                                                             Kirkegade 3
Peder Madsen, der var præst i Klim 1599-1636, skrev i 1625 i sin præsteindberetning blandt andet: Haffuer jeg 13 børn, aff huilcke jeg holder de 4 til bogen, huilckett icke kand schee uden stor bekostning i denne haarde tid.
                      Klim kirke indre                             Det indre af Klim kirke o. 1910-20.
Hans svigersøn Anders Andersen Vadum lavede under svenskekrigen i 1660 en præsteindberetning til Aalborg stift og her skrev han:
                              Klim Præstegård                                       Den gamle Klim Præstegård.
Anlangende en del udgift og besværlige tilstand i denne fejdes tid: 1. oktober 1657, der de Svenske kom vesten ind ved Harboøre og igjennem Thy og herigjennem mine sogner og dette herred og ned til Vendsyssel og Aalborg, er jeg nogle gange overfaldet af plynder-patier, saa at, foruden hvis penge, jeg haver givet nogle af dennem, er mit hus ganske udplyndret, alle døre, skriner og skabe opladt og opslaget og borttaget baade penge, noget sølv, end ogsaa kirkens kalk, som jeg havde i forvaring, item klæder og andet, saa jeg ogsaa maatte miste nogen klæder af kroppen. Hvad idelig besværing og bekostning jeg siden, saa længe de var landet mægtige, haver haft af de rejsende frem og tilbage, nat og dag, paa denne alfare vej (foruden adskillige diskretionspenge), er enhver her paa egnen noksom bevidst.
                        Klim Præstegård matr 1812                        Udsnit af matrikelskortet fra 1812, hvor præstegården ses lige øst for kirken.
                                        SetHeight750-1227klim                                                       Gravsten over Peder Madsen (1599-1636) og Anders Andersen Vadum (1636-67)                                                            Klim kirke0005Klim kirke
Matr. nr. 31                                                   Jens N. Jensens gård                                      Thistedvej 359
En historie fra Christian IV´s tid

Vi møder Thomas Isachsen i den første tingbog fra 1631. Det var på Christian IV´s tid.  Meget gik godt for Christian IV, men nederlagene stod også i kø, både personligt og på statsplan. Især da han under Trediveårskrigen (1618-1648) forsøgte sig som protestantisk feltherre i kamp mod katolikker på de tyske slagmarker. Målet var at gribe ind i Europas storpolitik og befæste Danmarks position som stormagt. Men da de 20.000 mand, Christian IV stod i spidsen for ved slaget ved Lutter am Barenberg den 17. august 1626 blev knust af den katolske general Tillys kanoner, så kongen måtte flygte i spidsen for kun 80 ryttere, måtte stormagtsdrømmene opgives. Slaget banede vejen for, at den tyske feltherre Wallenstein besatte Jylland, og det er i det hele taget siden blevet set som det vendepunkt i danmarkshistorien, hvor al modgangen begyndte.

              Lutter am Barenberg 1626

          Stik med skildring af slaget ved Lutter am Barenberg ved Harzen 1626.
Klim kirke
Klim kirke
Hannæs tb 1632
Hannæs tingbog 1632
At de saa och hørde her i dag for tings dom stande, Jens Christensen i Klimb, Peder Roed ibidem, di voed med helgens Ed och opragte fingre, At udi fjendernes tiid bleff kalken som var giort aff sølff, udtagen aff Klim kirke, och bleff udlagt for nogle aff Klim sognemend i skat och da bleff udlagt aff for nogle aff aff forne kalck for forne Thomas Isachsen udi hans Schattt saa møged som 33 Slette-daler och var forne Thomas Isachsen den thid draged fra hans gaard, mens hans hustru saa det samme skede i forne gaard, der forne kalch bleff udlaget. 
Thomas Isachsen i Klimb
At di saa och hørde att forne Thomas Isachsen stod her i dag for tings domb och med sin højeste eed benegted, at hand aldrig bad nogen udligge aff kalchen for ham i schatt eller begierede at nogen skulle udligge aff dem for hannem.

Matr. nr. 38                                    Vester Oddegård                                             Oddevej 150

Slaget i Klim Odde i 1669

Slaget i Klim Odde i 1669.

Gl. Oddegård en forsvundet herregård i Klim Odde

Maria HøegOddegaard adelsvåben
Adelsvåben for Maria Høeg, Claus Herlof Pors og Dorthe Kaas til Gl. Oddegård sidst i 1600-tallet.

Gårde og Huse i Vust sogn er forøget med 30% – bl. a.

Bliksted en herregård som forsvandt under sandflugten

Navl & BendixenKrapperup 1568

Våben for Navl & Bendixen til Bliksted                    Krapperup i Skåne der ejede Bliksted 1568

Bliksted matr 1664

Bliksted i matriklen fra 1664. Niels Lauridsen er her fæster og Bendix Hartvigsen ejer
Skøde på Bliksted 1718
Skøde på Bliksted fra 1718.

Indledningen på skødet lyder således i moderne retskrivning:

Jeg underskrevne Chresten Chrestensen Blegsted, boendes udi Blegsted, udi Vust sogn, kendes og hermed for alle vitterliggør at jeg af fri vilje og vel  rådenes, har solgt, skødet og afhændet, så som jeg også hermed sælger, skøder og afhænder, fra mig og mine arvinger, fuldkommen, til velagtede og velfornemme Peder Clemendsen, boendes udi Vester Torup Klitte, og hans arvinger, min iboende bolig, Blegsted kaldet, anslagen  udi i ny Matrikel for hartkorn 1 t.  2  skp.  3  fj., som min  salig fader Chresten Chrestensen, har sig for rum tid siden tilforhandlet, af salig Dorte Navls, og nu mig arveligen efter min salig moders død og afgang er tilfalden, men som jeg tid efter anden, er bleven forbemelte Peder Clemendsen, en summa penge skyldig.

Jomfrugården, opkaldt efter Idde Daa, der blev figur i et eventyr

Jomfrugården kortIdde Daae
                          Matr. kort 1795 med Jomfrugården i Vust.                                Tegning til H.C. Andersen-eventyret ”Vinden for-                                                                                                                                                              tæller om Valdemar Daa og hans døtre”  fra 1858.                                                                                                                                           der viser Valdemar Daa og døtrene forlade Borreby.

I Gårde i V. Thorup sogn er sidetallet forøget med 10% :

Holmegård 1915
Holmegård 1915

4. Nye oplysninger og opdateringer: Det sker, at der er dukket nye oplysninger og billeder op som f. eks. i Håndværkere, handlende og fiskere i Klim sogn, hvor jeg tilfældigt fik kontakt med en brorsøn til manufakturhandler A. C. Christensen – kaldet AC – og han kunne bidrage med en række nye billeder og oplysninger. Desuden har jeg tilføjet opdateringer, som fx at byens sidste købmandsforretning nu er nedlagt:

A C's forretning aA C Christensen i forretningen

       AC´s butik på Oddevej i Klim.                                               AC  i butikken.

Spørgsmål og kommentarer fra læsere: Hvis nogle læsere enten skulle have kommentarer eller spørgsmål er man fremover velkommen til i denne blog at komme med sådanne. Jeg vil gøre mit bedste for at besvare eller kommentere sådanne.

Peter Grishauge

Reklamer
Udgivet i Hjortdal, Klim, V. Thorup, Vust | 2 kommentarer

Nye udgaver af lokalhistoriske bøger

Nye opdaterede og udvidede udgaver af mine bøger:

  • Gårde i Klim sogn
  • Håndværkere, handlende og fiskere i Klim sogn
  • Gårde i V. Thorup sogn
  • Gårde og huse i Vust sogn
  • Gårde og huse i Hjortdal sogn

Se mere nedenfor:

Klim:

I 1999 udkom afløseren for “Klim-bogen”:  “Gårde og slægter i Klim sogn”

Ny udgave pr. 01.04.2017:

Ny opdateret og udvidet udgave af min bog:  “Gårde og huse i Klim sogn”.

Nu på 147 sider med mange nye billeder og udvidede tekster!

Bogbestilling

“Håndværkere, handlende og fiskere i Klim sogn”:

Bogen er på 150 sider og illustreret med mere end 200 billeder, i A-4 format og indbundet med spiralryg.

Ny udgave pr. 01.04.2017:

Ny opdateret udgave af min bog, som nu er på 149 sider:

Håndværkere, handlende og fiskere i Klim sogn

Med nye billeder og opdateret tekst!

Pressemeddelse:
Ejgil Bodilsen

Smagsprøve fra bogen:

Uddrag

Bogen koster kr. 200,00 kr. inkl. forsendelse og kan bestilles her, hvor du også samtidig har mulighed for at bestille andre af mine bøger:

Bogbestilling

V. Thorup:

I 2000 udkom min bog om gårde og slægter i V. Thorup Sogn:

“Gårde og slægter i V. Thorup Sogn”

Her kan du få adgang til gårdhistorie delen:

Gårde (i V. Thorup Sogn)

Ny udgave pr. 01.04.2017:

Ny opdateret og udvidet udgave af min bog “Gårde i V. Thorup sogn”.

Nu på 99 sider med mange nye billeder og udvidede tekster!

Vust:

I foråret 2003 udkom disse bøger om Vust Sogn:

Ny udgave pr. 01.04.2017:

“Gårde og huse i Vust sogn”.

Nu på 119 sider med mange nye billeder og udvidede tekster!

Hjortdal:

“Slægter i Hjortdal sogn”:

Bogen ”Slægter i Hjortdal sogn”, er på 97 sider i spiralindbinding og omhandler de vigtigste slægter i Hjortdal sogn: Clemmensen-slægten, Eskesen-slægten, Fasmeli-slægten, Griis-slægten, Griis-slægtens aner, Hjortdal-slægten, Høg-slægten, Mortensen-slægten, Riber-slægten Sand-slægten, Simonsen-slægten, Søndergaard-slægten.

Bogen koster 100 kr. inkl. forsendelse og kan bestilles her:

Bogbestilling

Ny udgave pr. 01.04.2017:

Ny opdateret udgave af min bog: “Gårde og huse i Hjortdal sogn”.

Nu på 109 sider med mange nye billeder og udvidede tekster og omhandler beboere og ejere, samt historien om alle de gamle gårde og huse i Hjortdal sogn.

Bogen er i A-4 format og er indbundet med spiralryg og koster kr. 175,00 kr. incl. forsendelse og kan bestilles her:

Bogbestilling

Bemærk:

Hvis “Gårde og huse i Hjortdal sogn” bestilles sammen med ”Slægter i Hjortdal sogn”, er prisen i alt 250,00 kr. incl. forsendelse.

Udgivet i Hjortdal, Klim, V. Thorup, Vester Han Herred, Vust | Tagget , , , , , , | Skriv en kommentar